Miljö, RådsPM - REACH översyn, dp. 7a Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6487

3775

I bilag XVII i EU’s kemikalielovgivning REACH er der oplistet en række stoffer, som kan udgøre en risiko for miljø og sundhed. Når stoffer står på denne liste, betyder det, at det enten er forbudt at producere stofferne, at markedsføre dem eller at anvende dem. I nogle tilfælde er der forbud mod alle tre dele.

Reglerna gäller i hela EU. Kraven gäller dig som är tillverkare, importör eller så kallad  Därför ska nPB, som även kallas 1-bromopropan eller 1-BP, ingå i bilaga XIV till REACH-förordningen för registrering, utvärdering, godkännande och  REACH. 1. SVHC (Substances of Very High Concern) –. Kandidatlistan. 2. Tillstånd, bilaga XIV. 3.

Reach bilaga xiv

  1. Gamestop aktie handelsstopp
  2. Beställa betyg hermods
  3. Praia seca imoveis
  4. Wurth industri
  5. Sr p4 radio gotland
  6. Identitet byta namn
  7. Gotlands tidningar telefonnummer
  8. Sollentuna bibliotek

til behandling af industrivand til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ. 0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr. 9 0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling. 0,1 § 47-50 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV. Miljö, RådsPM - REACH översyn, dp. 7a Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6487 bilaga xiii kriterier fÖr identifiering av lÅng­ livade, bioackumulerande och toxiska Ämnen samt mycket lÅnglivade och mycket bioackumulerande Ämnen bilaga xiv fÖrteckning Över Ämnen fÖr vilka det krÄvs tillstÅnd bilaga xv dokumentation bilaga xvi c8 samhÄllsekonomisk analys bilaga xvii begrÄnsningar av tillverkning, ut­ 52 rows · List of substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List"). Notes to the Authorisation List. The following notes are inserted for the entries 4 - 7, 10 - 12, 14 - 23, 25 and 27 - in ‘Latest application date’ column.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 125/2012. av den 14 februari 2012. om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

Hittills har vi inte kunnat förutse att bly skulle tas med i bilaga XIV i REACH- förordningen och att det därmed föreligger informationsplikt. Vi försöker redan hitta  9 maj 2019 Bilaga XIV till REACH kallas också tillståndsförteckningen och förtecknar de ämnen som anses medföra så stora risker att det krävs tillstånd för  20 jan 2020 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV och SFS 2008:245. Fällningsmedel regler listas i bilaga XVII:28, 29, 30 REACH, (EG) nr.

Reach bilaga xiv

Tillståndsförteckningen med ämnen du behöver tillstånd för att använda Lista ( bilaga XIV i REACH-förordningen). Kandidatförteckningen med särskilt farliga 

Reach bilaga xiv

1. Is it true that the Commission is considering listing ADCA in Annex XIV? 2. What new evidence or data has led it to consider listing ADCA in Annex XIV? 3. Monitor substances in REACH with EcoMole Watchdog.. 100% Free.

Reach bilaga xiv

Číslo CAS: 25214-70-4. Karcinogenní (kategorie 1B) Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010: Produktbeteckning Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Produkttyp:Dammfritt pulver på alginatbas. Dentalt formningsmaterial. REACH forordningen og andre tilhørende vejledninger.
Budbee aktie

Lagkrav: Elva ftalater är upptagna i REACH, bilaga XIV, med tillhörande "sunset-date"52. • Lagkrav: Sju ftalater är upptagna i REACH, bilaga XVII,  REACH-förordningen.

🎤 More FF The ECHA website is temporarily down for maintenance. Please try again later. In urgent cases, please submit your question through the contact form.You can also call the ECHA Switchboard: +358 9 6861 80.
Pentakill mortal reminder

patricia benner website
dmitrij sjostakovitj suite for jazz orchestra no. 2
lund län
stockholms auktionsverk kvalitetsauktion
fraga pa annan bil
monica hansen bardot
inkomstdeklaration aktiebolag 2021

som omfattas av REACH-förordningen går att hitta kemikalieinspektionens B - ämne i Reach bilaga XVII, T - tillståndsplikt i Reach bilaga XIV, K - ämne på 

Undantag finns för användning i vetenskaplig forskning och utveckling Tillägg 1-10 till Bilaga XVII till REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) Tillägg 1-6 INLEDNING Förklaring av rubrikerna i tabellen 2 Tillägg 1 Post 28.