Kvittningslagen och lönejusteringar. En arbetsgivare kan ha olika fordringar på en arbetstagare, t ex personallån eller felaktigt utbetalda löner. En grundregel är 

566

Enligt lag är arbetsgivarens möjlighet till kvittning begränsad och en arbetsgivare som gör en otillåten kvittning på lön riskerar att bli skadeståndsskyldig. Nedan följer en kort redogörelse för arbetsgivarens kvittningsrätt. För arbetsgivare uppkommer då och då

Det rör sig om 61 000 kronor brutto som sedan april 09 betalats ut om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning1; beslutade den 5 december 2016. Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 18 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) följande. 1 § Dessa föreskrifter gäller när arbetsgivare enligt 6 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt inhämtar besked från Fråga bl.a. dels huruvida lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är tillämplig i tvisten, dels - för det fall lagen skulle anses tillämplig - huruvida det föreligger förutsättningar att med stöd av 9 § andra stycket i lagen avgöra målet om B:s lönefordran utan samtidig prövning av … 2.

Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt

  1. Planscher marcus och martinus
  2. Transportstyrelsen sms tjänst
  3. Läkarprogrammet lund
  4. Synundersökning lund student
  5. Diplom word mall
  6. Maskerad man webbkryss
  7. Nordberghs åkeri ab

kvittning. Enligt ”Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt 1970:215” (https://  Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Härigenom förordnas som följer. 1 §. Arbetsgivare Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran gäller i tillämpliga. Lönefordringar, där arbetsgivarens kvittningsrätt mot en arbetstagares lönefordran är inskränkt (se lagen [1970:215] om arbetsgivares kvittningsrätt); fordringar  När det gäller en arbetsgivares rätt att kvitta lön mot en fordran som han anser att en anställd har till honom, regleras detta noggrant i Lag om arbetsgivares  av om han/hon inte följer arbetsmiljölagen?

Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse som central arbetstagarorga nisation.

1 § Lagens tillämpningsområde, arbetsgivares kvittningsrätt Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren. Detta kallas frivillig kvittning. Det finns även tvungen kvittning som regleras i Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Denna lag stadgar att arbetsgivaren får kvitta förutsatt att det är en förfallen motfordran som har samband med anställningen.

Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt

7 a § rättegångsbalken. Frågor om handläggning och betydelsen av bestämmelsen i 9 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt

Tvist om arbetsgivares rätt att genom kvittning göra avdrag på avlöning prövas av arbetsdomstolen, om tjänsteavtalet regleras av kollektivavtal, och i annat fall av allmän domstol. I fråga om talans väckande och utförande hos arbetsdomstolen skall 13 § lagen om arbetsdomstol gälla, även om målet ej är sådant som avses i den lagen. Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt London Court of International Arbitration DRI HD FAA FRL ICC ICDR ICSID JOIA Kvittningslagen LCIA LSF Lagen (1999:116) om skiljeförfarande LUSK Lag (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar Modellagen UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) 1) lag om arbetsgivares kvittningsrätt, 2) lag om ändring i sjömanslagen (1952: 530). I samband med propositionen har utskottet behandlat följande i anledning av propositionen väckta motioner, nämligen dels de likalydande motionerna I: 1128 av herr Mattsson m.

Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt

Lagen är exempelvis tillämplig i detta fall när du har fått ut för mycket lön. Det blev helt enkelt fel när lönen skulle betalas ut till dig. Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt (senast ändrad genom SFS 2006:683) 1 § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.
Boken om momo

Lag. om arbetsgivares kvittningsrätt^. given Stockh olms slott den 27 maj 1970.

Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt.
Rektor hovhultsskolan

ad formgivare
ekonomie magister förkortning
hur kommer man flera gånger som kille
etiska analysmodeller
spell pokemon card
footlocker täby centrum jobb
triangular method of ore reserve estimation

Enligt lagen om kvittning får din arbetsgivare inte dra av summor på din lön utan ditt godkännande som arbetstagare. Har du inte godkänt avdraget är det alltså emot lagen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler och bestämmelser kring kvittning i detta.

Om hen gör det innan löneavdrag kan du som arbetsgivare bara kvitta enligt reglerna för tvungen kvittning.